Winkelwagen
cart
Artikel - € 0,00

Je hebt geen artikelen in uw winkelmand.

Subtotaal
€ 0,00
Menu

Algemene voorwaarden

Dreamwoods kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade door de werking van het hout ten gevolge van het klimaat. Te denken aan: scheuren, hars, verkleuring en schimmel.

ALGEMENE VOORWAARDEN aangaande online verkopen op afstand

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 13 - Betaling
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Geschillen
ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan
de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMES

 • Dreamwoods
 • Gustpad 3
 • 5757 RW Liessel
 • Telefoonnummer: 0642851188
 • E-mailadres: info@dreamwoods.nl
 • KvK-nummer: 50834371
 • Btw-identificatienummer: NL011882591B01

 Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,
  is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op 
 • afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • A. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  1. A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. D. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. F. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  8. H. die door de natuurlijke werking van het hout aan het zicht veranderd zijn, te denken aan hars, schimmel, scheuren of verkleuring.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. C. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Dreamwoods kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele scheuren en krimpscheuren in het hout.

LEVERING

Dreamwoods heeft goede afspraken met zijn leveranciers.
Hierdoor is de levertijd van veel producten 1-7 werkdagen.
Producten die niet op voorraad zijn hebben een langer levertermijn. De levertermijn kun je terug vinden op de productpagina van het artikel.

 Let op! Bij het aftekenen van de vrachtbon teken je voor goed ontvangst. Mochten er eventuele schades aan de buitenkant te zien zijn dient dit direct gemeld te worden bij de chauffeur. 

Zijn er (transport)schades te zien, teken dan niet voor goed ontvangst!
Na het tekenen voor goed ontvangst van het pakket is deze eigendom van de ontvanger, eventuele schades kunnen hierna niet meer verhaald worden op de transporteur of afzender.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

 1. Opzegging De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Verlenging Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 8. Duur Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ALGEMENE VOORWAARDEN aangaande zakelijke, offline en online aanbiedingen en/of overeenkomsten.

van

Dreamwoods

Gevestigd te:
Gustpad 3
5757RW Liessel
Nederland
Vastgesteld te 01-01-2016

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop, alsmede iedere overeenkomst van opdracht strekkende tot het plaatsen van projecten / overkappingen door Dreamwoods
 • De wederpartij: de wederpartij van Dreamwoods , zijnde de koper / opdrachtgever.

OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het product heeft verstrekt.

ORDERS
Elke tussen Dreamwoods en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Dreamwoods binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aan wederpartij gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt Dreamwoods in ieder geval toe indien de wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van Dreamwoods niet kredietwaardig is. Dit is ook mogelijk wanneer het risico bestaat dat de afnemer niet of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen.

LEVERING BIJ KOOP / VERKOOP
De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

 • A: indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald: door de in ontvangst namevan de zaken; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken
 • B: aan die vervoerder;
 • C: bij verzending door een vervoermiddel van Dreamwoods: door de aflevering op het door de wederpartij opgegeven adres.

Van het moment van levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Dreamwoods niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de wederpartij gereed te houden, mits hij hiervan binnen 7 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de wederpartij. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop Dreamwoods had kunnen leveren.
De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

 • A: indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald: door de in ontvangst name van de zaken;
 • B: bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
 • C: bij verzending door een vervoermiddel van Dreamwoods: door de aflevering op het door de wederpartij opgegeven adres.

Van het moment van levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Dreamwoods niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de wederpartij gereed te houden, mits hij hiervan binnen 7 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de wederpartij. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop Dreamwoods had kunnen leveren. De door verkoper opgegeven reparatieduur en/of levertijden gelden vanaf de datum van aanvaarding als bedoeld van deze voorwaarden. De reparatieduur en/of levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van verkoper kan worden gevergd waaronder mede begrepen het geval dat verkoper door haar eigen toeleveranciers niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal,brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper benodigde materialen/producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan. Uitvoering van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, bij vorst, sneeuw en regen kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan verkoper niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft verkoper het recht te vorderen dat zo mogelijk de zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk zal zijn.

Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


LEVERINGSTERMIJN
Omtrent het tijdstip van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen, doch overschrijding van die termijn ontslaat wederpartij niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

HONORARIUM, KOSTEN, TARIEVEN BIJ HET PLAATSEN VAN PROJECTEN
De honorering van Dreamwoods berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting. De wederpartij zal kosten van derden welke worden gemaakt door Dreamwoods in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Dreamwoods, dan is deze gerechtigd een voorschot hiervoor te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. Dreamwoods zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de wederpartij. Dreamwoods zal zijn honorarium en kosten factureren, tenzij anders overeengekomen. De ondernemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de wederpartij ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan aan wederpartij in rekening worden gebracht.

WIJZIGING IN DE OPDRACHT
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Dreamwoods ter kennis zijn gebracht. Dreamwoods zal deze uitvoeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. Worden deze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Dreamwoods wordt overschreden.

EIGENDOMMEN VAN DE WEDERPARTIJ
Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd, moet Dreamwoods dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de wederpartij het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

EIGENDOMMEN VAN Dreamwoods
(Schets)ontwerpen, (presentatie)modellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerk originelen, foto's, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van Dreamwoods. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan wederpartij beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verder kosten en rente te vorderen, in rekening gebracht.

KLACHTEN
Onder klachten worden verstaan alle grieven van wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een leverantie. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van wederpartij, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van Dreamwoods is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek wederpartij is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatvoering, afwerking, scheuren, hars, schimmel e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft Dreamwoods het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.

BETALING
Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd. De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen. Bij niet tijdige betaling zal wederpartij in de gelegenheid worden gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling dan ook uitblijft, is wederpartij in verzuim. Dreamwoods heeft tegenover wederpartij die in verzuim is onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

 • A: onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan wederpartij (rembours) en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;
 • B: de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. Nadat wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan Dreamwoods als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is;
 • C: de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Dreamwoods afkomstige schriftelijke verklaring;
 • D: één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Dreamwoods afkomstige schriftelijke verklaring.

Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien wederpartij niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van Dreamwoods tot zekerheidstelling voor de betaling van hetgeen wederpartij uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Dreamwoods te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen. Indien wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van Dreamwoods, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft Dreamwoods zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2 Indien wederpartij in verzuim is, is wederpartij de wettelijke rente ex artikel 6:119A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Voorts is wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die in verzuim is buitengerechtelijke kosten verschuldigd op basis van het "Rapport Voorwerk II". Wederpartij die handelt als consument en die in verzuim is, is buitengerechtelijke kosten verschuldigd overeenkomstig het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012".

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Dreamwoods behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door wederpartij zijn tenietgegaan:

 • A: de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
 • B: de vorderingen inzake door de Dreamwoods ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 • C: de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond. Wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van Dreamwoods aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 2 c en d desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is wederpartij echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat wederpartij op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Wederpartij mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

OVERMACHT
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Dreamwoods resp. wederpartij redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Dreamwoods resp. wederpartij zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst. Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Het is wederpartij verboden de producten van Dreamwoods, waaronder begrepen ontwerpen, modellen, schetsen en presentaties, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te vermenigvuldigen dan wel te exploiteren, dan wel anderen hiervan het gebruiksrecht te verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dreamwoods.

AANSPRAKELIJKHEID
Dreamwoods is niet aansprakelijk voor enige door wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Dreamwoods uit hoofde van de koopovereenkomst geleverde producten, daaronder begrepen schade aan in eigendom van wederpartij of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Dreamwoods. Indien Dreamwoods aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de koopovereenkomst gemoeide bedrag.

BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van wederpartij.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats
van Dreamwoods tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.